Advies aan de werkgroep BAZEB over uitdagingen Zero Emissie Busvervoer

Als inbreng voor het nieuwe programmaplan is het advies aan de werkgroep BAZEB door APPM opgesteld Inventarisatie uitdagingen Zero Emissie Busvervoer. Een belangrijke doelstelling van deze inventarisatie was het verkrijgen van een overzicht van de uitdagingen tot en met 2030 om de doelstelling van het bestuursakkoord ZEB te halen.

Een korte samenvatting van de conclusies van dit advies luidt:

Partijen uit de hele sector achten de BAZEB-doelstellingen haalbaar

En partijen richten zich erop om hieraan te voldoen hoewel er nog een flink aantal uitdagingen zijn. Deze uitdagingen zijn beschreven in het advies.

De transitie bevindt zich in een nieuwe fase

Het aantal ZE bussen groeit en de implementatie-omgeving is veranderd van pilots naar (reguliere) concessies. Daarmee heeft ook een verschuiving plaatsgevonden in welke thema’s belangrijk gevonden worden. De grootste verschuivingen zijn dat techniek nauwelijks meer als uitdaging genoemd wordt, en dat energie- en governancevraagstukken prominenter en explicieter naar voren komen. Daarnaast bestaat nog steeds de behoefte aan kennisontwikkeling en -deling voor het prikkelen van de markt en het uitvragen en implementeren van ZEB.

Groeiende behoefte aan regie

Tijdens de marktdialoog ging de discussie voornamelijk over de constatering dat het OV-systeem er vanwege ZEB anders uit zou komen te zien. Nu komt steeds duidelijker naar voren dat een aantal concrete beslissingen nodig zijn over hoe het toekomstige systeem ingericht wordt. Hiervoor is ook afstemming nodig met nieuwe partijen, overlegorganen en processen, zoals de regionale uitwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, ElaadNL, de Regionale Energiestrategieën en de Regionale Mobiliteitsprogramma’s.