Modal shift

Er is grote potentie voor modal shift van de weg naar het spoor. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen twee belangrijke vervoersstromen, te weten stromen binnen Nederland zelf en internationale stromen.

Modal shift is een onderwerp dat alle vele jaren op de (overheids)agenda staat. Ook op Europees niveau is er veel aandacht en geld besteed aan het stimuleren van een modal shift. De ervaring leert dat verschuivingen in de wijze van vervoer door de jaren heen beperkt zijn. Toch is er ook vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht voor dit onderwerp, al gaat het daarbij niet zo zeer om het stimuleren van één van de modaliteiten, maar om het zo goed mogelijk benutten van alle modaliteiten en onderliggende netwerken.

In dat kader, en ook in de opzet van een visie goederenvervoer 2040, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het initiatief genomen om TNO een opzet te laten maken van maatregelen die de shift naar het spoor kunnen ondersteunen. Samen met stakeholders wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu deze maatregelen verder verkennen. Het PDOVS wil bij deze ontwikkeling aansluiten. Het eindproduct van deze projectgroep is dat samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en verschillende stakeholders de maatregelen worden uitgewerkt en ondersteund om het goederenvervoer over het spoor te bevorderen.